چارت سازمانی

آقاى ساسان اوجانى رئيس هيات

 آقاى آرمان شكرگزار نائب رئيس بخش آقایان

خانم الهام چاربالش نائب رئیس بخش بانوان

آقاى وحيد محمد زاده دبير هیات

آقاى امير ركاب مسئول بخش موتور سوارى

آقاى مصطفی قدسی مسئول بخش اتومبیلرانی

آقای میثم کریمیان مسئول کمیته رالی

آقای سروش جرجندی مسئول کمیته اسلالوم

آقای سجاد رجبی  دبیر کمیته اسلالوم

آقای میلاد دوستدار مسئول کمیته دریفت

آقای حامد بهرامی دبیر کمیته دریفت

آقای یحیی مزارعی مسئول کمیته درگ

آقای آرشام روزرخ دبیر کمیته درگ

آقای سجاد حسن کمالی  مسئول کمیته آفرود

آقای جواد سلیمانی دبیرکمیته آفرود

آقای مرتضی مرادی نسب مسئول کمیته کارتینگ

آقای محسن مرادی نسب دبیر کمیته کارتینگ

آقای جواد فقیه پرشکوهی مسئول کمیته کلاسیک

آقای سجاد چشم براه مسئول کمیته رادیوکنترل

آقای بهرام حبیبی دبیر کمیته رادیو کنترل

آقای هادی عبدلی مسئول کمیته آموزش

آقای ابراهیم اعتمادی دبیر کمیته آموزش

آقای سیدعلی قدسی مسئول کمیته فنی

آقای سیدکاظم قدسی دبیر کمیته فنی

آقای حمیدنصاری مقدم مسئول کمیته داوران

آقای سیدامیرحسین قدسی دبیرکمیته داوران

آقای مهران کمالیان داور مسابقات اتومبیلرانی

آقای احسان شرف داورمسابقات اتومبیلرانی

آقای سجاد شعبان پور مسئول کمیته برگزاری مسابقات

آقای علی طیبی دبیر کمیته مسابقات

آقای علی پوراشرف دبیرکمیته موتورسواری

آقای داریوش تخت اردشیر مسئول کمیته موتورریس

آقای علی دژبان مسئول کمیته موتورکراس

آقای احمد دریازاده مسئول کمیته داوران موتورسواری

آقای امین سنگرزاده داورموتورسواری

آقای رضا عزیزی مسئول کمیته انضباطی

آقای کاوه فلاح رمضانی مسئول کمیته روابط عمومی

آقای حسین رستمی نژاد مسئول تدارکات